Oznámení o přechodném záboru chodníku

Na úřední desce bylo vyvěšeno oznámení o záboru chodníku od 16. 3. do 30. 3. 2023

Rubriky: Články | Napsat komentář

Stanoven termín soudního jednání

Na 16. září 2022 stanovil Městský soud v Praze jednání ve věci žaloby proti rozhodnutí spr. orgánu 19.05.2021 MHMP 626759/2021, sp.zn. S-MHMP
280733/2021/STR, tedy pro stavebnímu povolení na bytový dům Laudova.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Demontáž jeřábu

Ve dnech 30.5 až 31.5 bude kvůli demontáži jeřábu zákaz parkování v okolí stavby.

OOP2022

 

Rubriky: Články | Napsat komentář

Oznámení o záboru parkoviště

Odbor životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 17 vydal opatření obecné povahy, kterým se zabírá parkoviště v Brunnerově ulici pro potřeby společnosti MS – Laudova, s.r.o. z důvodu umístění zařízení staveniště stavby „Bytový dům Laudova“.

Žádost je dle úřadu důvodná a stanovená přechodná úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná. Opatření potrvá od 16.8.2021 – 31.7.2022.

Dokument OOP

Rubriky: Články | Napsat komentář

Podána správní žaloba

Dne 16.7.2021 byla u Městského soudu v Praze podána správní žaloba na stavební povolení pro „Bytový dům Laudova“, vydaném dne 19.5.2021.

Nezákonnost napadeného rozhodnutí je dle žalobce založena na následujících důvodech:

A) Správní orgán porušil zásadu legality a legitimního očekávání dle § 2 odst. 1 správního řádu (viz čl. III. žaloby); a stejně tak nepostupoval vzhledem k okolnostem v souladu s veřejným zájmem, čímž porušil ust. § 2 odst. 4 správního řádu.

B) Správní orgán se nevypořádal se všemi odvolacími námitkami, napadané rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatečné odůvodnění.

  • Neprovedení řádného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu
  • Nedostatečné posouzení vlivu provádění stavby na okolní pozemky
  • Nedostatečné posouzení hrozícího sesuvu svahu
  • Nedostatečné posouzení zhoršené kvality prostředí

V žalobě je též návrh na přiznání odkladných účinků podané žalobě.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Oznámení o pronájmu pozemku

Odbor správy obecního majetku MČ Praha 17 oznámil záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy (o výměře cca 34 m2) na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021.

MC_Praha_17_-_ZAMER_pronajem_pozemku

 

Rubriky: Články | Napsat komentář

Demolice stávající stavby

Úřad Městské části Praha 17 vydal opatření obecné povahy ohledně přechodné úpravy na pozemních komunikacích v ulici Brunnerova v termínu od 1.6.2021 – 13.7.2021.

Dokument

Rubriky: Články | Napsat komentář

Magistrát zamítl odvolání proti stavebnímu povolení

Odbor stavebního řádu dne 19.5.2021 vydal oznámení o zamítnutí odvolání proti stavebnímu povolení.

Dokument

 

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kácení stromů

Dne 4. března 2021 začalo kácení stromů. Zajímavé, že k tomu dochází ještě před ukončením stavebního řízení.

Otázka také, proč musel být pokácen tento, více jak dvacet let starý smrk, o kterém není v dokumentaci zmínka.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Opravené stavební povolení

Dne 25.1. 2021 vydal Stavební úřad MČ Praha 17 opravené stavební povolení. Kromě chybných údajů v dokumentu bylo důvodem i nedoručení dokumentu účastníkům dle zákona. Ostatní námitky podané k původnímu rozhodnutí jsou však platné a budou posouzeny nadřízeným orgánem.

Dokument o chybném doručení

Dokument – oprava údajů

Stavení povolení

Rubriky: Články | Napsat komentář